This is an example of a HTML caption with a link.
غارنمکی
تاریخ نگارش :1393/12/23

                                           غارنمکی چیست؟

 

مقدمه

تغییرسبک زندگی وسوق پیداکردن آن به سوی سبک مدرن باعث ایجادوشیوع بیماری های جسمی

 وروحی زیادی گردیده است که این بیماری هاموجب پیدایش مسائل ومشکلات بسیارزیادی برای

خانواده هادرجوامع مختلف است.بیماری هایی نظیرآلرژی،آسم،سردردهای میگرنی،امراض

 پوستی،بیماری های قلبی وعروقی و...همگی ازبیماری هایی هستندکه افرادزیادی ازآن رنج می

 برند.درایران هم این بیماری هادارای نرخ بسیارزیادی هستند.به طورمثال طبق آماررسمی،آسم شایع

 ترین بیماری های مزمن درایران است ونرخ شیوع این بیماری درایران حدود15%است که نسبت به

 کشورهایی نظیرآمریکاکه دارای نرخ رشدحدود2%است درصدبسیاربالایی محسوب می شود.همزمان

 باگسترش بیماری هارونداستفاده ازروش های طبیعی درمان به عنوان درمان بدون داروهم دارای

رشدبسیاربالاومقبولیت زیادی است.باتوجه به سیستم طبیعی بدن امروزه افرادتمایل کمتری

 به استفاده ازداروهای شیمیایی دارند،چراکه استفاده ازاین داروهابرای بهبودیک بیماری ممکن است

 عوارض بدی برای فردداشته باشد؛به همین دلیل استفاده ازروش های طبیعی پیشگیری ودرمان

 بیماری هابه اولویت اصلی افرادتبدیل شده است.یکی ازروش های طبیعی برای ارتقای سلامتی

وبهبودبیماری ها نمک درمانی است.

 

پیشگفتار

نمک درفرهنگ ایرانی واسلامی ماجایگا ه ویژه ای داشته است وازآن درطول تاریخ همواره به نیکی

 یادشده است.گرچه امروزه بحث های ضدونقیضی که درموردنمک گفته می شودمرتبط به نمک

 موجوددربازاراست.براساس یک پروژه تحقیقاتی که برروی برخی نمک هادردانشگاه تهران انجام گرفته

 است چنین نتیجه گیری می شودکه براساس یک سری تغییرات درماهیت نمک،تاثیرات مثبت آن به

 علت تغییراتی کاملا منفی شده وزیان آورمی شود.برای مثال،همانگونه که میدانیم نمک درطول تاریخ

 عامل افت فشارخون بوده است،اماامروزه بعدازاینکه نمک درداخل کارخانه تصفیه می شود،فشارخون

 رابالامی بردکه علت اصلی آن خارج کردن برخی عناصربسیارمهم وکلیدی درنمک است.یکی

ازمهمترین این عناصر،منیزیم بوده است که مقدارمصرفی آن درغذای روزانه بحدی کم است که قابل

ذکرنیست،امادرنمک طعام به وفوریافت می شود.طبیعت نمک،گرم وخشک است وعدم مصرف

 آن،سردی وتری رابه بدن وخصوصامغزحاکم می کند.به دنبال آن علاوه بربسیاری ازبیماری های

جسمی که به دنبال سردی وتری بوجودمی آیند،بیماری های روانی مثل افسردگی وبی انگیزگی

رابرفردمسلط می کند.

درتحقیقی که دردانشگاه تهران انجام شد،نمک تصفیه نشده یعنی نمک دریامانندنمک دریاچه ارومیه

 حاوی موادمغذی لازم بدن ازجمله روی،ید،کلسیم،منیزیم وپتاسیم است.متاسفانه امروزنمک

موجوددرطبیعت رابه نام تصفیه به ترکیب سدیم تبدیل کرده یدرابه آن اضافه می کنند.درواقع

 عناصرارزشمندذکرشده را ازآن جدامی کنندکه قطعاچنین ترکیبی جای نمک طعام رانمی گیرد،بلکه

مصرف آن مضرنیزخواهدبود،خصوصا اینکه منیزیم آن رابه صفرمی رسانند.دوعنصرپتاسیم ومنیزیم

ازعناصراصلی ومهمی هستندکه بدن به آنهااحتیاج بسیاردارد.کمبودپتاسیم نیزعامل بروزمشکلاتی

چون سکته مغزی،ناباروری،مشکلات کلیه،بالارفتن فشارخون وبالارفتن میزان سدیم دربدن

است.همینطورکمبودمنیزیم باعث آسم،تغییرات درنوارقلب،افسردگی،رعشه،سرگیجه و....می شود.

 

اتاق نمک یاغارنمکی

یک فضای مصنوعی است که توسط ژنراتورهای مخصوص،محیطی شبیه غارهای طبیعی نمک

 رامهیامی کندکه هوای داخل آن تاثیرشگرفی برمیزان سلامت افرادوبهبودبیماری های

 تنفسی،پوستی وافسردگی دارد.این اتاق های نمکی می توانددرابعادمختلف ایحادشود؛حتی به

کوچکی یک اتاق 3*4یایک فضای بسیاربزرگ. نوع ومیزان قدرت هواسازنمکی بستگی به ابعاداتاق

دارد.اتاق های نمکی رامی توان درمحل کار،هتل ها،مجموعه های ورزشی،ادارات،شرکت هاوسازمان

ها،رستوران ها،مهدکودک ها،مراکزروان درمانی و...احداث نمود.

 

نمک درمانی به شیوه نوین

نمک درمانی به این شیوه درسال 1982درشوروی ابداع شدوازآن تاریخ به امروزمیلیون

 هانفردرسراسردنیاازفوایداین روش درمانی بدون داروجهت درمان بیماری هایی

نظیرآسم،آلرژی،گرفتگی مجاری تنفسی و...بهره مندشده اند.برخی محققین براین باورندکه یک

پزشک وشیمی دان المانی به نام دکترشوسلردرقرن19 این نوع روش درمانی راپرورش داد.این پزشک

آلمانی براین باوربودکه هرنوع بیماری بستگی به آشفتگی های تعادل یک یاچندنمک غیرآلی بدن

 دارد.استفاده دوباره غارهای نمکی ازاوائل سال2009 شروع شده است.امروزه تقریبادرتمامی

 کشورهای اروپایی،آمریکای شمالی،ژاپن وبسیاری ازکشورهای دیگر،این روش برای بهبودوسلامت

افرادتوصیه می شودوبه سرعت درحال پیشرفت است.هواسازهای غارهای مصنوعی ونمکی امروزه

درآمریکاواتحادیه اروپابه عنوان یک روش پزشکی ثبت وآزمایش شده مورداستفاده قرارمی گیرد.حتی

 دربسیاری ازکشورهای اروپایی،شرکت های بیمه قسمتی ازهزینه های استفاده ازغارهای نمکی

 راماننددیگرخدمات درمانی وبهداشتی پرداخت می نمایندوافرادرابه استفاده بیشترازروش های

 طبیعی درمان وبهبودتشویق می نمایند.

 

گردشگری درمانی یاتوریسم درمانی

کشورایران بادارابودن حدود25پدیده بی نظیرگل افشان درنواحی ساحلی چابهاروهمچنین وجوددریاچه

لجن ارومیه وآب های درمانی منطقه اردبیل وسرعین یکی ازکشورهای غنی درزمینه جذب توریسم

سلامت است،درحالی که تاکنون تبلیغات وسرمایه گذاری خاصی دراین زمینه برای جذب گردشگران

 داخلی وخارجی نکرده است.

گردشگری درمانی وبهداشتی امروزه ازروبه رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که

 باعث شده کشورهای علاقه مندبه توسعه گردشگری توجه خودرابه این بخش ازصنعت توریسم جلب

وبرای آن برنامه ریزی کنند.به همین دلیل است که درنقاط مختلف جهان روش های درمانی طبیعی

 ماننداستفاده ازغارهای نمکی،چشمه های آب گرم معدنی،دریاچه های لجن وصدهانوع ازاین نوع

گردشگری بسیارموردتوجه قرارگرفته وتمامی اقشاراعم ازکم درآمدوپردرآمدبه این نوع گردشگری

 ابرازتمایل دارند.دراین نوع سفر،گردشگر،بیماری جسمی خاصی نداردوتنهابرای رهایی ازتنش های

زندگی روزمره بدون مداخله ونظارت پزشکی راهی مناطق طبیعی باخاصیت درمانی می

 شودومعمولاتوریست های درمانی بیشتردرپی بهره مندی ازطبیعت شفابخش هستند،یابرای

گذراندن دوران نقاهت به آب درمانی ولجن درمانی رومی آورند.

صنعت توریسم این روزهابارشدقابل ملاحظه ای مواجه است.به گونه ای که رتبه دوم صنایع

پردرآمدرابه خوداختصاص داده است.درمیان بخش های مختلف این صنعت،توریسم سلامت دارای

 اهمیت وجایگاه خاصی است وطبق اعلام بانک جهانی سومین عرصه سرمایه گذاری دردنیامربوط به

 گردشگری سلامت است.گزارش هاحاکی ازاین است که گردش مالی ناشی ازفعالیت های مربوط به

 صنایع توریسم درمانی درسال2004،مبلغی بالغ بر40بلیون دلاردرکل دنیابوده است که این میزان

 درسال2012به 75بلیون دلاررسیده است.این درحالی است که بین4تا7درصدگردشگران خارجی

 راگردشگران سلامت تشکیل می دهند.باوجوداینکه ایران دارای پزشکانی توانا،آب وهوایی چهارفصل

 ومناطق طبیعی باخاصیت درمانی بسیاری است وهزینه های پزشکی درآن نسبت به سایرهزینه

هاارزان تراست،امانسبت به جذب گردشگرسلامت تلاشی جدی انجام نگرفته است.

 

غارهای نمکی برای توریسم درمانی

درکشورهای توسعه یافته به دلیل افزایش سطح بهداشت وکاهش نرخ زادوولد،طبقات مرفه جامعه به

سن 65سال به بالاتعلق دارندوزمان تفریح آنهانیز60%اززمان تفریح طبقات جوان ترجامعه

 بیشتراست.بنابراین گروه توده عظیم توریست بین المللی راتشکیل می دهندونوع تفریحات آنهابانوع

تفریحات جوانان متفاوت است.برای مثال توریست های جوان گردش های ماجراجویانه مانندکوهنوردی

 رادوست دارند،درحالیکه توریست های مسن تربازدیدازآثارتاریخی،فرهنگی،پارک های ملی،مناطق

 حفاظت شده وتفریحات درمانی راترجیح می دهند.دردهه اخیرکشورهایی

 نظیرمجارستان،فنلاند،اتریش،اسلواکی،آلمان،انگلیس وآمریکا روش جدیدی برای توسعه صنعت

توریسم ایجادکرده اندوآن،استفاده ازمیکروکلیمای ایجادشده درغارهااست که سالانه توده عظیم

 توریست داخلی وخارجی راجذب می کنند.پژوهش های انجام گرفته نشان می دهدکه میکروکلیمای

 موجوددرغارهابه ویژه درغارهای نمکی قابلیت درمانی بالایی دارد.اتاق های نمکی به دلیل داشتن

عناصرخاصی چون منیزیم،ید،پتاسیم،سدیم،کلسیم،سلنیوم،برم وسایرعناصری که درفضای اطراف کم

است نقش بسزایی دردرمان بیماری هایی چون آلرژی ها،برونشیت،کم کاری غده تیروئید،بیماری

 های قلبی،فشارخون،امراض وبیماری های عصبی واسترس دارند.درحال حاضرشرکت های فعال

توریستی دراسلواکی اقدام به ابتکاراتی دراین زمینه نمودندوآن ساخت غارهای نمکی مصنوعی

 درهتل هاومراکزدرمانی کشورهای اروپایی می باشد.این شرکت هانمک

موردنیازراازپاکستان،اوکراین،ایران،لهستان وبستردریاتامین می کنند.درهتل هااین غارهای نمکی

بیشتردرابعاد30تا60مترمربع ساخته می شوند؛دراین غارهاهمه دیوارهاوسقف ازسیمان مخلوط بانمک

ساخته شده وازلامپ های ماورابنفش ودستگاه های تهویه جهت تهویه محیط استفاده می شود.

 

غارنمک ومزایای سلامتی آن

یکی ازدرمان های جدیدکه اخیرابرای بعضی ازبیماری های تنفسی وپوستی رایج شده،نمک درمانی

 درغارهای نمکی است.نمک خالص پزشکی به طورمعمول کشنده باکتری هاومیکروب هااست.اتاق

یاغارنمکی درحقیقت یک فضای ایجادشده به صورت مصنوعی است که کلیه شرایط خاص غارهای

 طبیعی نمک رادارامی باشد.هوای موجوددراین فضاتوسط تجهیزات خاص وبه ویژه ژنراتورهای

 مخصوص،کاملامشابه غارهای طبیعی نمک است.ذرات نمک ایجادشده درهوا توسط این ژنراتورهابه

 راحتی وبوسیله تنفس واردسیستم تنفسی وریه هامی شود،درنتیجه تمامی باکتری هاومیکروب

هایی که درمسیراین ذرات قراردارندازبین می روندواین امربه بهبودبیماری های تنفسی منجرمی گردد.

این غارهای نمکی معمولابرای درمان بیماری هایی نظیرآسم،برونشیت،سرماخوردگی،آنفلوانزاو...

 همچنین بیماری های پوستی وروحی روانی مفیدمی باشند.یونانیان باستان نیزبه تاثیرمثبت وشگرف

 معادن نمک وغارهای نمکی برروی بیماری های تنفسی ونیزبهبودبیماری های روانی پی برده

بودند.دربحبوحه جنگ های جهانی نیزآلمانی هابرای بهبودتنفس سربازان خودقبل ازاعزام به جبهه

 های جنگ،مدتی آن هارابه غارهاومعادن نمک می فرستادند.

جمهوری چک درسال2005 اولین غارنمکی مصنوعی رادرکشورخوداحداث کرد،طراحان این غاراز5/

21 تن نمک بستردریای سیاه که 20میلیون سال سن داشتنددرکف غاروبلوک های نمک دردیوارها

استفاده کردند،همچنین باطراحی آبشارنمکی درغار،یدومنیزیم رادرفضای غارپخش نمودند.این

کشورهابااین نوآوری درصنعت توریسم درمانی سالانه توده عظیمی ازتوریست هارابه سمت

 کشورخودجذب می کنند.به طورکلی فوائدنمک درمانی رامی توان به قرارزیربرشمرد:

*رفع دردهای عصبی،سیاتیک

*رفع ضعف های عمومی وخستگی بدن

*رفع سوء هاضمه،گازهای گوارشی،نفخ شکم

*برطرف کردن امراض پوستی

*رفع میگرن،سردردهای عصبی وتنش های عصبی

*رفع دردکمر،دردمفاصل ومشکلات مربوط به آنها

 

آشنایی بادستگاه هواسازنمکی

دستگاه هواسازنمکی درسی امین نمایشگاه بین المللی اختراعات،فن آوری ومحصولات نوین

 درشهرژنو،مدال نقره رابه عنوان ایده ای بی ضرروباتاثیرفوق العاده برروی وضعیت کلی سلامتی

 بشربه خوداختصاص داد.

دستگاه هواسازنمکی،هواراازطریق یک فیلترکه ازجنس بلورهای ریزنمک معدنی وعمدتاکلریدسدیم

 است،تصفیه کرده وبه محیط می فرستد.دستگاه درابتدا،کارتصفیه هواراانجام می دهدولی به

مرورباپخش کلریدسدیم درفضای اطراف باعث یونیزاسیون هوامی شود.این دستگاه روی سلامتی

 محیط  اطراف بسیارموثراست وهیچ گونه اثرزنگ زدگی وخوردگی ایجادنخواهدکرد.

اثرات مفید

دستگاه هواسازنمکی،بابهبودکیفیت هوا،باعث ازبین رفتن گردوغبار،دودسیگار،بوهای مختلف مثل بوی

 عرق بدن و...می شود.بنابراین دستگاه قادراست تامحیطی سالم وراحت رابرای فردمهیاسازد.

اثرات مفیدکلی دستگاه

طی استفاده های مختلفی که توسط افراد،چه سالم وچه ناسالم صورت گرفت،اثرات مطلوبی

 مشاهده شدکه عبارتنداز:

*افزایش مقاومت بدن دربرابرسرماخوردگی وآنفلوانزا

*فراهم آوردن خوابی راحت وعمیق

*ازبین بردن خروپف

*ایجادآسودگی وراحتی ذهن

اثرات درمانی هواسازنمکی

هواسازنمکی روی کسانی که ازبیماری های تنفسی مثل آسم،آلرژی،لارنژیت،سینوزیت،سل،

 برونشیت آسمی،ذات الریه وعدم بازدهی دستگاه تنفسی به علت مشکلات قلبی،تیروئیدواستعمال

 دخانیات رنج می برند،اثرات درمانی فراوانی دارد.

شیوه عملکرددستگاه

یون سدیم یکی ازمهمترین استحکام بخشنده های غشای سلولی دستگاه تنفسی است.یون سدیم

واردبخش مترشحه نایژه وخطوط فوقانی سیستم تنفسی شده ومیزان مخاط راافزایش می

 دهد،درنتیجه حرکت مژک هارابه ویژه درافرادسیگاری(که اغلب ازحرکت مژک هابی بهره هستند)

 میسرمی سازد،درنتیجه تمام این فرایندهاباعث تسریع دفع ترشحات ازسیستم تنفسی می شود.

سدیم همچنین باعث کاهش نفخ وورم درمجرای گوارشی افرادی می شودکه همیشه بینی شان

 رابالا می کشند.این دستاوردها،همگی نتیجه آزمایشات بالینی انجام شده درمعتبرترین

 مراکزتحقیقاتی اروپاوآمریکامی باشد.

نتایج پزشکی وتوصیه ها

کسانی که دچارامراض تنفسی هستند،به خوبی کیفیت هوارا درهنگام نفس کشیدن حس

 خواهندکرد.ازاین رواثرات مطلوبی همچون استفاده به ندرت ویاهرگزاستفاده نکردن ازاسپری های

 تنفسی رابه سرعت خواهندفهمید.دستگاه هواسازنمکی به طورکلی برای افرادی که مشکلات

 تنفسی دارند،می تواندحالت احیاکننده وتوانبخشی داشته باشدوبرای افرادعادی که مشکلی

ندارندنیزباعث افزایش مقاومت بدن دربرابرمشکلات تنفسی خواهدشد.باتوجه به اثرروان کنندگی

 بخش مترشحه وتقویت کننده مژک ها،دستگاه هواسازباعث دفع بهترمخاط وترشحات می شودکه

این امر،تنفسی خوب وراحت رابرای افرادبه همراه خواهدداشت.این دستگاه اغلب خروپف وخس خس

سینه رانیزکاهش می دهد.

قابل توجه آن دسته ازافرادی که بطورجدی ازمصرف نمک منع شده اند

میزان نمک موجوددرفیلترها بسیارکم است،یعنی کمتراز2/0میلی گرم.این مقدارنمک به سطح بافت

 پوششی رسیده وسپس مخاط دفع می شود،ازاین روافرادی که درپرهیزکامل نمک هستندبه هیچ

 وجه نگران نباشند.

 

 

انواع اتاق نمک ازنظرطراحی وسازه

 

*اتاق نمکی ساخته شده ازپودرنمک

دراین نوع اتاق های نمک ازانواع نمک دریاویانمک آسیاب شده معدن استفاده می شود.اتاق نمک

های پودری ظاهری کاملاسفیدرنگ دارندکه شرایط مناسبی رابرای کلینیک های نمک درمانی،روان

 درمانی ویاآسم وآلرژی به وجودمی آورند.این نوع سازه معمولادرکشورهایی که دسترسی به نمک

 سنگ درآنهاکمتر وجودداردبنامی شوند.ازویژگی این نوع اتاق های نمک میتوان به جلوه هایی که

بانورپردازی برروی دیوارهای پوشیده ازنمک سفیدبه وجودمی آیداشاره نمود.

*اتاق نمکی ساخته شده ازبلوک وآجرنمک

اتاق های نمک ساخته شده ازبلوک های نمکی معمولابسیاربهت آوروهیجان برانگیزهستند.استفاده

ازنورپردازی ازپشت بلوک های نمک وپدیدارشدن رگه های بسیارزیبای نمک ازویژگی های این سبک

 ازاتاق نمک است که تکیه برقابلیت عبورنورازسنگ نمک دارد.دربعضی ازکشورهاکه فقط سنگ نمک

نامرغوب وباناخالصی زیادوجودداردسازندگان ناگزیرندازاین زیبایی های اتاق نمک چشم بپوشند.

*اتاق نمک ساخته شده ازقطعات سنگ نمک بافرم وحالت طبیعی

این سبک ازاتاق نمک تداعی کننده خانه ای سنگی وقدیمی هستندکه درنوع خودبسیارزیبا هستند.

 البته می توان باتلفیق وترکیب انواع سبک های ذکرشده ساخت.

 

مقدمه ای برضرورت توسعه گردشگری سلامت

گردشگری سلامت هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت رادربرمی گیردوبه عنوان یکی

 ازابعادگردشگری،به توسعه پایداروپویایی اقتصادکشورکمک می نماید.اهمیت این زیربخش گردشگری

 ازآنجابیشترنمایان خواهدشدکه یادآوری شودگردشگری سلامت،یک استراتژی ملی درراستای

 افزایش درآمدکشورونیزیک بازوی امنیت ملی است.

ازطرفی سفربرای درمان وبازیابی توان ازمهمترین اهداف گردشگری سلامت است واغلب اوقات،حول

 دریافت خدمات سلامتی،فعالیت های اوقات فراغت نیزبه بسته سلامت بیماراضافه می شود.ازآنجاکه

وضعیت اقتصادی فعلی ومشکلات زندگی دلایل اصلی موثربه سطح استرس بالای زندگی

 افراداست؛گردشگری سلامت یک انتخاب برای کسانی است که باتوجه به سلامت بیشتربه

سلامتی ورفاه خود،قصددوری اززندگی پراسترس روزمره خودرادارند.

ازطرف دیگر،بازارگردشگری سلامت به عنوان یکی ازصنایع درآمدزاورقابتی دردنیا مطرح شده وازحوزه

 های نوین گردشگری پیشرفته است.درسطح کلان،دولت هاوبخش های خصوصی علاقه مندبه بهره

مندی ازمزایای اقتصادی ناشی ازاین صنعت هستند.رقابت فزاینده ای میان کشورهای مختلف به ویژه

 کشورهای درحال توسعه آسیایی برای جذب گردشگران سلامت ازاوایل هزاره جدیدآغازشده وازهمین

 روست که گردشگری سلامت درکشورهای درحال توسعه نیزرونق بیشتری یافته است؛جهانی شدن

 وآزادسازی تجارت درحوزه خدمات سلامت بستررشدسریع این نوع گردشگری گردیدوگردشگری

سلامت اگربه عنوان یک اولویت هم درنظرگرفته شود،ایران می تواندبالقوه ازخارج شدن ارز ونیروی

انسانی کشورجلوگیری نماید.

طی چندسال گذشته به تعدادافرادی که به منظوراستفاده ازخدمات سلامت ازکشورهایشان خارج

شده اند،افزوده شده است.ایران باعنایت به قابلیت های غنی سازی این گونه سفرهامی تواندیکی

ازمقاصدبااهمیت منطقه آسیاگردد.

پروژه حاضر،بخشی ازبازارتقاضای گردشگری سلامت رابامحوریت"مشکلات ریوی وتنفسی"هدف

 قرارمی دهد.براساس برآوردهااحتمالامشکلات ریوی وتنفسی درسال 2020میلادی ازرتبه ششم

 عوامل شایع مرگ درجهان به رتبه سوم خواهدرسید.درایران به ویژه کلانشهرتهران،درگروه سنی

15تا49سال تعدادافراددارای مشکلات تنفسی وریوی 105نفربه ازای هر100هزارنفر ودرگروه سنی

 50سال به بالا 1057نفربه ازای هر100000تخمین زده شده است.بیشترمبتلایان،مردوساکنین

 شهرها هستند.

عوامل محیطی وژنتیکی ماننداستعمال دخانیات،استنشاق دوددخانیات به صورت غیرفعال،آلودگی هوا،

سن بالا،عوامل شغلی ازعوامل اصلی این پدیده هستند.درسراسردنیا"توانبخشی ریوی" واستفاده

ازروش های طبی سنتی وغیردارویی به عنوان موثرترین روش دربهبود وکنترل علایم درمبتلایان توصیه

 می گردد.استفاده ازدرمان سنتی به شیوه غارنمکی واتاق های تحت کنترل باماده اولیه نمک،هم

اکنون به عنوان یکی ازموثرترین روش هادربیشترکشورهاشروع شده وغنی سازی این فضاباامکانات

 وفعالیت های فراغتی وسرگرمی موجبات شکل گیری اقتصادبزرگی دراین زمینه شده است.

این پروژه قصددارد تاباآماده سازی امکانات استانداردنمک درمانی ویژه مبتلایان مشکلات ریوی

 وتنفسی ورهایی ازاسترس زندگی روزمره درفضایی کاملا سنتی وایرانی،مقصدبسیاری ازگردشگران

 داخلی وخارجی رافراهم سازد.

 

اهداف کلی ایجادسونای نمکی وضرورت آن

 

1)پیش گیری ازبیماری های تنفسی وروحی روانی

نظربه آلودگی هوای کلانشهرها ومشغله ودغدغه زندگی پراسترس،ایجادسونای نمکی کمک شایانی

 برای پیشگیری ازانواع بیماری های تنفسی وکاهش استرس روزمره زندگی است.توضیحات علمی

 مربوط به این مطلب درصفحات1و2 مندرج گردیده است.

2)طبی_درمانی

نظربه یافته هاومقالات علمی،امروزه اکثردانشمندان به این نتیجه رسیده اندکه داروهای شیمیایی

 تجویزی عوارضی دارندکه جایگزین کردن درمان های طبیعی بدون دارو مثمرثمرتر ازدرمان بادارواست.

یکی ازبهترین نوع درمان های بدون دارونمک درمانی است.توضیحات علمی مربوط به این مطلب

 درصفحات3و5و6 مندرج گردیده است.

3)توجیه اقتصادی

سونای نمکی به محوطه ای اطلاق می شودکه ازسنگ نمک ونمک های طبی که خاصیت درمانی

 دارند،ایجادمی گردد وشامل هیچ گونه فرسایش وفرسودگی نمی باشد.عمرثابت سنگ نمک

بیشترازمصالح به کاررفته درساختمان سازی می باشد.دراتاق های تعبیه شده میزان رطوبت

 وگرمایش وسرمایش باسنسورهاکنترل می شود ونیازی به صرف هزینه برای نگهداری

 ندارد،لذاعمری بی نهایت پیداکرده وازنظراقتصادی بازدهی نزدیک به 100%پیدامی کند.سرمایه

 گذاران سونای نمکی دراصل به منبع درآمدی دست می یابندکه فقط هزینه ایجادآن راپرداخت نموده

اندودرصورت تکمیل پروژه،سودکلانی عایدشان می شود.توضیحات مربوط به این مطلب درصفحه 4

  مندرج گردیده است.

4)ارتقای صنعت توریسم)

هم اکنون صنعت توریسم درجهان یکی ازمنابع مهم درآمدزایی می باشد.کشورهای درحال توسعه

 تلاش براین دارندتاباایجادطرح های گردشگری سلامت،علاوه برجلوگیری ازخروج افرادازکشورنسبت به

 جذب توریست،موفق عمل نمایند.توضیحات مربوط به این مطلب درصفحات8و9مندرج می گردد.

5)اشتغال زایی

ایجاداتاق های نمکی ازمرحله طراحی تااجرا وپس ازبهره برداری باعث ایجاداشتغال برای جوانان فعال

 جویای کارمی باشد.درنتیجه علاوه بربازدهی اقتصادی برای خودفردسرمایه گذار،درحالت کلی به

 اقتصادکشورنیزکمک خواهدنمود.

 

 

 

 

 

 

  

بازدید : 9916 نفر

انتخاب زبان

984871.jpg    Untitled-2.jpg

پروژه هانیاوران -فراتی

استخر ویلایی


طراحی واجرای مجموعه های استخر ،سونا وجکوزی

قويترين شركت استخر ساز ايران

ساخت آبنما


استخر رویایی در ایران

اتمام پروژه وزارت خارجه و تقدیر وزیر از مدیریت شرکت آریان استخر

ثث.jpg                 

WWW.STARCHLON.COM

star.jpg

تبلیغات شما

Untitled-1.jpg